Nieuwe sanctiemaatregelen tegen Rusland hebben invloed op de import van ijzer- en staalproducten die zijn verwerkt in derde landen.

Posted by Marcel van Leeuwen on October 03, 2023 · 5 mins read

Vanaf 30 september 2023 introduceert de EU nieuwe beperkende maatregelen tegen Rusland. Deze omvatten alle afgewerkte en halfafgewerkte staal- en aluminiumproducten die in de EU worden geïmporteerd, waarvoor het oorsprongsbewijs van de goederen niet langer voldoende zal zijn. De importeur moet ook een Mill Test Certificate (MTC) verstrekken.

Volgens Besluit van de Raad (GBVB) 2022/2478 van 16 december 2022 is het vanaf 30 september 2023 verboden om direct of indirect ijzer- en staalproducten in te voeren of te kopen zoals vermeld in Bijlage XVII, wanneer deze verwerkt worden in een derde land waarin ijzer- en staalproducten van Russische oorsprong zijn opgenomen, zoals vermeld in Bijlage XVII van Verordening (EU) nr. 833/2014 (zie links naar de genoemde teksten aan het einde van het artikel).

INFORMATIE IN HET MTC

Het doel van het MTC is om de transparantie en traceerbaarheid van producten en hun oorsprong te verbeteren. Er is geen standaardmodel voor het certificaat, maar het rapport van de fabriekstest moet de volgende verplichte informatie bevatten:

Voor halfafgewerkte producten:

 • De naam van de fabriek waar de productie heeft plaatsgevonden, de naam van het land dat overeenkomt met het gietnummer (gieterijland) en de CN-code van het product (zes cijfers).

Voor afgewerkte producten (opgenomen in één of meer TCM’s):

 • De naam van het land dat overeenkomt met het gietnummer (gieterijland), samen met de CN-code van het product (zes cijfers).
 • De naam van het land en de naam van de faciliteit waar de volgende behandelingen of bewerkingen worden uitgevoerd, indien van toepassing:
  • Warm walsen
  • Koud walsen
  • Thermisch verzinken
  • Elektrolytisch verzinken
  • Organische bekleding
  • Lassen
  • Permeabilisatie/Extrusie
  • Rekken/Opstapelen
  • ERW/SAW/HFI/Laserlassen Deze maatregel wordt vanaf 30 september 2023 opgenomen in RITA (douanesoftware), wanneer de importcontroles beginnen.

DOUANEAANGIFTEN

Voor producten die door deze nieuwe beperkingen worden getroffen, kunnen drie codes worden ingevoerd op de douaneaangifte:

 • Code L139: Invoervergunning op grond van Artikel 3g(7) van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad: “Met afwijking van paragraaf 1 kunnen de bevoegde autoriteiten de aankoop, invoer of overdracht van goederen vermeld in Bijlage XVII toestaan onder door hen passend geachte voorwaarden, nadat zij hebben vastgesteld dat dit noodzakelijk is voor de oprichting, werking, instandhouding, brandstofvoorziening en herbehandeling en veiligheid van civiele nucleaire capaciteiten, en de voortzetting van ontwerp, bouw en inbedrijfstelling vereist voor de voltooiing van civiele nucleaire faciliteiten, de levering van precursor materiaal voor de productie van medische radio-isotopen en vergelijkbare medische toepassingen, of kritische technologie voor milieu-stralingsbewaking, evenals voor civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.”
 • Code Y824: Goederen anders dan die vermeld in Bijlage XVII bijgevoegd. Let op het gebruik van certificaatcode Y824: als de geïmporteerde staalproducten geen Russische staalproducten bevatten, moet certificaatcode Y824 worden ingevoerd in vak 44 van de douaneaangifte. Dit certificaat bevestigt dat de goederen voldoen aan de opgelegde maatregelen en dat de importeur het nodige bewijs hiervoor heeft.
 • Code Y859: Goederen die zich bevinden in het douanegebied van de Europese Unie en zijn aangeboden aan de douaneautoriteiten vóór de inwerkingtreding of de datum van toepasselijkheid van deze sancties, al naar gelang van wat later valt (zie Artikel 12e van Verordening (EU) nr. 833/2014). HERINNERING

Het is verboden:

 • a om rechtstreeks of onrechtstreeks in de Unie staalproducten in te voeren die zijn vermeld in Bijlage XVII (bijgevoegd) als ze van Russische oorsprong zijn of uit Rusland zijn geëxporteerd.
 • b om rechtstreeks of onrechtstreeks staalproducten te kopen die zijn vermeld in Bijlage XVII als deze zich in Rusland bevinden of van Russische oorsprong zijn.
 • c om staalproducten die zijn vermeld in Bijlage XVII, rechtstreeks of onrechtstreeks, te vervoeren als ze van Russische oorsprong zijn of zijn geëxporteerd vanuit Rusland naar een ander land.
 • d om rechtstreeks of onrechtstreeks technische bijstand, bemiddelingsdiensten, financiering of financiële bijstand, inclusief financiële derivaten, evenals verzekerings- en herverzekeringsproducten te verstrekken in verband met de verboden zoals uiteengezet in de punten a), b) en c) van Verordening (EU) nr. 833/2014 - Artikel 3g(1) (Verordening (EG) nr. 2022/428).

De sanctiemaatregelen tegen Rusland en de daaruit voortvloeiende richtlijnen zijn onderhevig aan constante verandering. Alle andere maatregelen en verplichtingen die van toepassing zijn op de invoer van staalproducten blijven van kracht.

Website van de Europese Unie:

 • Verordening (EU) nr. 833/2014 van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen als reactie op destabiliserende Russische acties in Oekraïne en geconsolideerde tekst tot 24 juni 2023 met lijst van betrokken producten Website van de Europese Raad:
 • Sancties die zijn aangenomen na de militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne

Marcel van Leeuwen

Marcel van Leeuwen was er vanaf dag 1 – hij maakte alle uitdagingen mee die Brexit met zich meebracht en nam alle collega’s bij de hand in de gezamenlijke inspanningen die werden geleverd. Daarnaast heeft Marcel een jarenlange ervaring met name in de AGF-sector als declarant. Eerst op Amsterdam Airport, later bij een Vervoersorganisatie en de laatste 4 jaar bij LBP Rotterdam BV als senior declarant. Bij RCS is Marcel als Operations Manager verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Neem contact op met Marcel van Leeuwen
Other posts made by Marcel van Leeuwen