Incoterms®

Wat is een Incoterm®?

Om misverstanden tussen verkoper en koper te voorkomen, heeft de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) een aantal leveringscondities gestandaardiseerd.

Alle (meest) voorkomende combinaties van leveringscondities zijn vastgelegd in 11 Incoterms® en deze zijn vastgelegd door de ‘’International Chamber of Commerce’’(ICC). Met de betreffende Incoterm (drie letters) worden de afspraken tussen verkoper en koper bindend vastgelegd met betrekking tot de taakverdeling en verantwoordelijkheden voor de levering en het transport van de goederen.

Belangrijk is te weten, dat achter elke Incoterms® regel een reeks van rechten en plichten voor koper en verkoper staat. Dit maakt, dat bij het volgens de regels uitvoeren van de leveringsconditie volgens de regeling, bij schade of verschil van mening het simpel is om ‘’verhaal’’ te halen. De rechten en plichten zijn namelijk bindend, als deze in de koop- en verkoopovereenkomst middels het vermelden van de Incoterms® is opgenomen. Tevens zijn deze internationaal erkend en bestaat er veel jurisprudentie over.

Ook hier geldt weer dat men de moeite moet nemen om zich te verdiepen in de voorschriften met betrekking tot de Incoterms®. De kleine lettertjes moeten gelezen worden! Ook al doet het erg juridisch aan, bij schade of verschil van mening is deze tekst doorslaggevend. Per Incoterms® regel is geregeld wat de verantwoordelijkheid is voor de verkoper ter aanleiding van de verkrijging van de benodigde documenten voor de in-/uitvoer. Er is geregeld wie inklaart en wie uitklaart.

Ook is bepaald wie het risico draagt voor welk deel van het transport, ongeacht of dat transport door koper of verkoper is geregeld en betaald. Dit heeft dus consequenties voor de vraag wie het transport eventueel zal verzekeren. Bij twee Incoterms® is de verkoper verplicht een verzekering af te sluiten ten gunste van de koper.

De Incoterms® regelen ook wie welk deel van het transport regelt en betaalt.

Het toepassen van een juiste Incoterms® is bedoeld om risicobeheersing toe te passen in de internationale handel. Het gaat voornamelijk om de juiste beslissing nemen.

Doel van Incoterms®?

Wat is het doel van Incoterms

 • Uitleg over de afspraken die een im-/exporteur maakt met zijn buitenlandse leverancier of afnemer aan de hand van de Incoterms® 2020
 • De afspraken gaan over:
  • Uitvoering van het transport
  • Verantwoordelijkheid van partijen
  • Risico verdeling transportschade Tevens zorgt een Incoterm voor de volgende taakverdelingen tussen de verkoper en de koper; 1. Kostenverdeling
  • Wie regelt en betaalt het transport 2. Risicoverdeling
  • Het moment van levering 3. Overige verplichtingen
  • Documenten, uit- inklaring

Partijen in de Incoterms®?

Partijen bij Export

 • Exporteur = de verkoper
 • Importeur = de koper

Partijen bij Import

 • Importeur = de koper
 • Exporteur = de verkoper

De logistiek dienstverlener is geen partij bij Incoterms®. De logistiek dienstverlener werkt in opdracht van verkoper of koper. De Incoterms® regel bepaalt of de koper of verkoper een vervoersopdracht moet afsluiten met een expediteur en/of vervoerder en voor welk deel van het vervoerstraject.

Risicobeheersing

De keuze voor een Incoterms® als leveringsconditie zal bepaald moeten worden aan de hand van een aantal risicovormende factoren. Het gaat er daarbij om het risico uit te sluiten of te beheersen. Voor een importeur is het risico uit te sluiten door risicovolle factoren onder verantwoordelijkheid van de exporteur te laten. Voor een exporteur vice versa.

Internationale handel = Risico beheersing

 • Het leveringstraject is het grootste risico
 • Risico internationale handel kunnen beperkt worden door duidelijke afspraken tussen verkoper en koper over de taakverdeling tijdens de levering van de goederen

Overeenkomst Twee soorten overeenkomsten:

 • De koop/verkoopovereenkomst Tussen importeur en exporteur van goederen De overeengekomen Incoterms® regel is onderdeel van deze overeenkomst

  Hierin mogen in ieder geval niet ontbreken:

  • Goederenomschrijving
  • Verpakking en transportwijze
  • Levertijd
  • Prijs
  • Betalingscondities
  • Leveringsconditie
 • De vervoersovereenkomst Tussen de importeur en/of exporteur met een expediteur of vervoerder Deze moet in overeenstemming zijn met de overeengekomen Incoterms® regel

Incoterms® ingedeeld in groepen

De Incoterms® kunnen ingedeeld worden in vier groepen, die vanuit de optiek van de koper de verplichtingen aangeven met betrekking tot het regelen van het vervoer en de verantwoordelijkheid voor het transportrisico tijdens de levering.

De E-groep: EXW

Koper is verantwoordelijk voor het regelen en betalen van het gehele transport, inclusief het laden en draagt tijdens het gehele leveringstraject het risico. De ICC raadt aan om deze term nooit voor ‘’export’’ te gebruiken, d.w.z. niet voor leveringen naar of van landen buiten de Europese Unie. Dit omdat volgens Incoterms®, de koper de exportformaliteiten moet afhandelen, wat vaak niet mogelijk is.

De F-groep: FCA, FAS, FOB

De koper regelt en betaalt het ‘’hoofdtransport’’ en draagt het transportrisico vanaf het moment dat het hoofdtransport, na inlading, een aanvang neemt. De verkoper regelt het aan het hoofdvervoer voorafgaande transport en draagt daarover het risico.

De C-Groep: CFR, CIF, CPT, CIP

De verkoper regelt het hoofdtransport. De koper regelt het transport vanaf een afgesproken plaats in het land van de importeur. Het transportrisico is echter de verantwoordelijkheid van de koper vanaf het moment dat het ‘’hoofdtransport’’ in het exporterende land aanvangt.

De D-groep: DAP, DPU, DDP

De verkoper regelt het transport tot aan de afgesproken plaats in het land van de importeur en draagt daarover het risico. De koper regelt het vervoer vanaf de afgesproken plaats in het land van de importeur en draagt vanaf dat moment het transportrisico.

Hoofdtransport:

Het hoofdtransport is de transportmodaliteit die de goederen vanuit het exporterende land brengt naar het bestemmingsland of een nabij gelegen zee / luchthaven (en is meestal het langste traject); het wordt vaak vooraf gegaan door voortransport en gevolgd door natransport tot aan de definitieve bestemming.

Multimodaal transport:

Multimodaal transport is het transport van leverancier tot aan het punt van levering en wordt door 1 transportdocument (meestal de ‘’Multi Model Bill of Lading’’) gedekt Dus bij containertransport na het inladen/beladen van de container; hier vangt het hoofdtransport aan.

Afkortingen Incoterms®

Groep 1 (EXW), FCA,CPT, DPU, DDP (Multi-modal) warehouse-warehouse levering (containers)
EXW Ex works
FCA Free carrier
CPT Carriage paid to
CIP Carriage and insurance paid to
DAP Delivered at place
DPU Delivered at place unloaded
DDP Delivered duty paid
Groep 2 Alleen ‘’conventioneel’’ Hoofdtransport over water
FAS Free alongside ship
FOB Free on board
CFR Cost and freight
CIF Cost, insurance and freight

Opbouw Incoterm®?

 • Alleen het gebruik van de code is niet voldoende. In het koop/verkoopcontract moet vermeld staan: [de incoterm] + ‘’Incoterms® 2020’’

 • Het is tevens verplicht om een plaats te vermelden achter gevolgd door ‘’Incoterms® 2020’’.

Voorbeeld Incoterm®:

 • FCA Rotterdam Incoterms® 2020
 • DAP Kiev Incoterms® 2020

Groep 1

Containertransport is in de meeste gevallen ‘’multi-modaal transport’’. Nadat de container geladen is, gaat deze over de weg naar de haven, wordt vervolgens geladen aan boord van een schip en gaat na lossing in de aankomsthaven weer over de weg naar de bestemming, waar de container wordt gelost. Wanneer de goederen beschadigd zijn, is vaak moeilijk vast te stellen in welk deel van het transport dit heeft plaats gevonden. De condities: EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP heffen dit probleem op, omdat de overgang van risico over de goederen plaats vindt aan het begin of het eind van het transport. Er kan dus nooit een discussie ontstaan onder wiens risico de schade is ontstaan. Naast containertransport kunnen Incoterms EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP voor alle vervoersmodaliteiten gebruikt worden, weg-, lucht-, rail- en watertransport.

Groep 2

De Incoterms® FAS, FOB, CFR, CIF zijn eigenlijk alleen geschikt voor (hoofd)vervoer over water en zijn het best geschikt voor vervoer van ’stukgoed’’. Bij aankomst in de haven (FAS) of bij inladen in het schip (FOB, CFR, CIF), vindt de visuele inspectie plaats bij het overgaan van het risico van verkoper op koper. Deze vier Incoterms® komen dus niet in aanmerking om te gebruiken bij weg-, rail- of luchtvervoer als hoofdtransport. Dit zijn de ‘’maritieme condities’’. De levering vindt dus altijd plaats in de laadhaven.

Aandachtspunten Incoterms®

 • Er zijn drie aandachtspunten bij het gebruik van Incoterm EXW, EXW kan eigenlijk niet zomaar worden gebruikt
  1. Risico-overgang op leverdatum
  2. Laden voor rekening en risico van koper
  3. Koper is exporteur (AEO / ECS / btw)
 • DAT wordt DPU, inhoud blijft gelijk
 • FAS, FOB, CFR en CIF zijn uitsluitend toe te passen als het ‘’hoofdtransport’’ plaatsvindt over water.
 • Tenzij anders overeengekomen, moet de verkoper de goederen op een voor het vervoer passende wijze verpakken.
 • Opbouw van de Incoterms®

Er dient altijd een plaatsnaam te worden vermeld achter de term. Dit in verband met de risico-overdracht en de afspraken over het transport en wie de in- of uitklaring verzorgd.